ترجمه رسمی شفاهی در دفتر اسناد رسمی

در صورتی که سندی در دفترخانه اسناد رسمی به طرفیت تبعه خارجی تنظیم شود می‌بایست مترجم رسمی برای تنظیم سند در دفترخانه حضور داشته باشد و سند را قبل از صدور ترجمه و تایید نماید، زیرا سند صرفاً به زبان فارسی صادر میشود. رایج‌ترین سند در ترجمه رسمی شفاهی در دفترخانه سند وکالتنامه یا همان …