دارالترجمه رسمی قوه قضائیه

Certified Translation Services in Tehran, Bokharest Street

In order to find a certified translation services office in Tehran, simply look for the signs similar to the above.

تابلوی دارالترجمه‌های رسمی در تهران مطابق رنگ‌های ذیل است و همه دفاتر موظف هستند شماره دفتر، نامه مترجم مسئول و شماره پروانه را در تابلو قید نمایند. این دو رنگ سورمه‌ای و زرد دو رنگ تائید شدۀ قوه قضائیه هستند.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *