ترجمه رسمی مدارک بازرگانی خارجی

Official Persian translation of commercial documents

ترجمه رسمی اسناد تجاری با تاییدیه دادگستری و وزارت خارجه

ترجمه اسناد خارجی تجاری با تائیدات دادگستری و وزارت خارجه با توجه به نوع و کاربرد آن‌ها متفاوت است ولی در موارد متعددی فرآیند به صورت ذیل است


یک- سند مذکور با مهر و امضای صاحب‌امضای مجاز شرکت خارجی و روی سربرگ آن صادر شود؛

دو – مهر و امضای و هویت شرکت توسط اتاق بازرگانی آن منطقه/شهر تائید شود؛

سه – مهر و امضا و هویت مورد قبل توسط مرجع اصلی در آن کشور تائید شود (مثلاً در این تصویر، استانداری غازی عینتاب ترکیه)؛

چهار – تائید مهر و امضای مورد قبل توسط کنسولگری ایران در آن کشور؛

پنج – تائید مهر و امضای مورد قبل توسط وزارت خارجه ایران

مرحله 2 و 3 ممکن است یکی باشد. پس از طی این فرآیند و مراجعه به دفتر ترجمه رسمی، ترجمه رسمی انجام می‌شود و سپس با ابطال تمبر، برای تائیدات فقط به دادگستری ارسال می‌گردد. فرآیند ترجمه رسمی اختیارنامه و نامه نمایندگی با تائیدات به همین صورت است


در دارالترجمه رسمی بخارست (شماره 824) ترجمه مدارک تجاری با تائیدات در اسرع وقت انجام می‌شود

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *